Вимоги до публікацій

СУЧАСНІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
(Редакційні правила та процедури)

Редакційна колегія приймає рукописи, які повинні бути виключно роботою автора (авторів), не були раніше опубліковані та не розглядаються в іншому журналі.
Рукопис до журналу для розгляду та експертної оцінки треба надіслати на електронну адресу: mmtzmapo@gmail.com (файл з назвою латинськими літерами за прізвищем першого автора).
Автори несуть відповідальність за науковий зміст матеріалу. Матеріали підлягають подвійному сліпому рецензуванню.В процесі рецензування редактор може запросити додаткові матеріали,в тому числі і дані, якщо вони вважаються необхідними для оцінки гідності дослідження.
Статті в журналі видаються українською, російською та англійською мовами.

РУКОПИСИ: КАТЕГОРІЇ ТА ВИМОГИ
Розмір паперу формату А4, ширина всіх полів 2 см. Шрифт Times New Roman 12 пунктів, інтервал 1,15, без переносів.

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Оригінальні дослідження повинні представити дані, які ще не були опублікованими.
Обмеження рукопису: 10 сторінок, без урахування реферату та списку літератури.
Рисунки/Таблиці: загальна кількість має складати не більше 8 рисунків і таблиць.
Оригінальні дослідження повинні бути відформатовані наступним чином:
Індекс УДК (обов’язково).
Ініціали, прізвище автора (авторів);
Повна назва установи (без скорочень), місто, країна. Якщо в дослідженні брали участь автори з різних установ, слід співвіднести назви установ і авторів за допомогою цифрових індексів у верхньому регістрі.
Назва статті без застосування абревіатур (крім загальноприйнятих), бажано не більше 150 символів, мовою статті та англійською мовою (переклад назви статті має бути грамотним з точки зору лексичних, синтаксичних та стилістичних правил англійської мови і повністю відповідати українській назві).
Реферат. Реферат, не більше 1200–1500 знаків, має бути структурований під підзаголовками: Мета, Матеріали та Методи, Результати, Висновок та Ключові слова (5–8 ключових слів).
Abstract. Англомовна версія резюме (розширене) має бути структурована під підзаголовками: Objective(s), Methods, Results, Conclusion, and Keywords (5–8 keywords).
ВСТУП
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
У розділі відображають:
– принцип відбору і кількісна характеристика спостережень, об’єктів або матеріалу для дослідження;
– розподіл об’єктів дослідження на групи;
– опис застосованих методик клінічного, експериментального, патоморфологічного або лабораторного дослідження (медичні терміни наводяться згідно з анатомічною, гістологічною номенклатурою. Фізичні величини та одиниці – в системі SI).
У підрозділі проведеного статистичного аналізу повинно бути максимально информативно відображено такі аспекти:
– посилання на статистичні пакети або програми, що використовуються під час аналізу даних;
– необхідно вказати назви використаних статистичних методів і критеріїв, а з огляду на те, що параметричні методи і критерії мають обмежувальні умови коректного застосування, необхідно обов’язково повідомити про перевірку можливості їх використання;
– характеристика спостережень (показників, змінних, даних) – кількісні та/або якісні;
– надати характеристику змінним (показникам), що були дослідженні, та визначення всім статистичними термінам, символам і скороченням. Наприклад, М – середнє арифметичне, Mе – медіана, Mo– мода, s – стандартне відхилення, RQ – інтерквартільний розмах та інші.
Бажано наводити у списку літератури книги або сайти, що мають посилання на застосовані критерії та методи статистичного аналізу.
За результатами перевірки статистичних гіпотез неприпустимо використовувати вирази типу «p < 0,05», слід приводити конкретні значення досягнутого рівня статистичної значущості (p = 0,015). Позначення «p < 0,05» можна використовувати при рівні значущості менше 0,0001.
Для рукописів, що повідомляють про медичні дослідження з залученням людей, у розділі «МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ» потрібно вказати, чи підписували учасники дослідження поінформовану згоду; при проведенні досліджень з використання тварин – чи відповідав протокол дослідження етичним принципам і нормам проведення біомедичних досліджень з використанням тварин. В обох випадках слід зазначити, чи схвалений протокол дослідження комітетом з біоетики.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА: не більше 50 посилань.

КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ
Обмеження рукопису: 6 сторінок, без урахування реферату та списку літератури.
Рисунки/Таблиці: загальна кількість має складати не більше 5-ти рисунків і таблиць.
Доповіді про випадки повинні описувати зустрічі з одним або декількома пацієнтами з унікальними або незвичайними клінічними ситуаціями та виявляти клінічну значимість, що може бути корисною для лікування майбутніх пацієнтів.
Звіти повинні бути відформатовані наступним чином:
Індекс УДК (обов’язково).
Ініціали, прізвище автора (авторів);
Повна назва установи (без скорочень), місто, країна. Якщо в дослідженні брали участь автори з різних установ, слід співвіднести назви установ і авторів за допомогою цифрових індексів у верхньому регістрі.
Назва статті без застосування абревіатур (крім загальноприйнятих) мовою статті та англійською мовою (переклад назви статті має бути грамотним з точки зору лексичних, синтаксичних та стилістичних правил англійської мови і повністю відповідати українській назві).
Реферат. Реферат має бути структурованим під підзаголовками: Мета, Матеріали та Методи, Результати, Висновок та Ключові слова (5–8 ключових слів).
Abstract. Англомовна версія резюме (розширене) має бути структурована під підзаголовками: Objective(s), Methods, Results, Conclusion, and Keywords (5–8 keywords).
ВСТУП
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК
ОБГОВОРЕННЯ
ЛІТЕРАТУРА: не більше 20 посилань.

ЛЕКЦІЇ ТА ОГЛЯДИ
Обмеження рукопису: 15 сторінок, без урахування реферату та списку літератури.
Індекс УДК (обов’язково).
Ініціали, прізвище автора
Повна назва установи (без скорочень), місто, країна.
НАЗВА огляду (лекції) без застосування абревіатур (крім загальноприйнятих) мовою статті та англійською мовою (переклад назви статті має бути грамотним з точки зору лексичних, синтаксичних та стилістичних правил англійської мови і повністю відповідати українській назві).
Резюме
Ключові слова
Abstract
Keywords
ВСТУП
МЕТА
АКТУАЛЬНИЙ ТЕКСТ
ВИСНОВОК
ЛІТЕРАТУРА: не більше 85 посилань.
Таблиці
Таблиці повинні бути самодостатніми і доповнювати, а не дублювати інформацію, що міститься в тексті. Вони повинні надаватися у вигляді редагованих файлів, що не вкладаються у документ у вигляді зображень (повинні бути вбудованими в редактор Microsoft Word). Легенди повинні бути лаконічними, але всеосяжними – таблиця, легенда і виноски для таблиць повинні бути зрозумілими без посилання на текст. Усі абревіатури повинні бути визначені у виносках. Статистичні позначення (заходи) повинні бути визначені в заголовках.
Посилання на таблицю в тексті обов’язкове. Ліміт: 6–8 таблиць.
Малюнки
Всі зображення повинні мати мінімальну роздільну здатність 300 dpi, ширину 107 мм. Заголовок малюнку (позначається в тексті як «рис.») та легенда мають бути в шрифті Times New Roman, 12 пунктів. Цифрив малюнках і легенда повинні бути зрозумілими без посилання на текст. В роботі мають бути включені визначення будь-яких використаних символів та пояснення усіх скорочень та одиниць вимірювання. Ліміт: 8 цифр.
Світлини пацієнтів подаються за їхньої письмової згоди або таким чином, щоб особу пацієнта не можна було встановити.
Кольорові малюнки можуть бути відтворені в кольорі он-лайн безкоштовно. Проте важливо звернути увагу на те, щоб цифри рядків (графіки, діаграми) були представлені в чорно-білому кольоріта були розбірливими.
Назви ліків
Рекомендована міжнародна назва ліків (rINN).
Рівень доказів для оригінальних досліджень, клінічних випадків, огляди та лекції.
Список літератури повинен містити твори переважноза останні 5 років. Всі посилання повинні бути пронумеровані послідовно, в порядку їх появи в рукописі та з використанням арабських цифр у квадратних дужках.

ЛІТЕРАТУРА
Оформлення списку літератури має відповідати Ванкувер стилю (Vancouverstyle), англійською мовою, а саме – автори, назва статті, вихідні дані періодичного видання (якщо стаття видана кирилицею – вихідні дані в транслітерованому варіанті). Якщо у публікації багато авторів, після третього необхідно поставити скорочення – «та ін..» або «et al». Зверніть увагу, що скорочення назви журналу повинні відповідати практиці Index Medicus. Назви вітчизняних журналів не скорочуються.
Наприклад:
Стаття журналу
1. Hartmann, JT, Einhorn L, Nichols CR et al. Second-Line Chemotherapy in Patients with Relapsed extragonadal in on seminomatous Germ Cell Tumors: Results of an International Multicenter Analysis. J. Clin. Oncol. 2001; 19 (6): 1641–48.
2. Sambur MB. Immunoglobulin E production in patients with laryngeal papillomatosis. Zhurnal vushnykh, nosovykh і gorlovykh khvorob. 2016; 2: 4–8.
Книга
1. Minkovskiy A. Anatomy of the larynx, trachea and bronchi.Surgical diseases of the pharynx, larynx and esophagus. Moscow, MEDGIZ, 1954, pp. 203–216.
2. Sanna M, Devaiah AK, Kirtane MV, de Souza CE. Otology and Neurotology (Otolaryng- Head and Neck Surgery). New York: Thieme; 2013. 520 p.
Інтернет-документ
American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2003. http://www.cancer.org/downloads/STT/CAFF2003PWSecured.pdf. Accessed March 3, 2003.
Тези дисертацій
Автор. Назва дисертації (PhD або MD). Рік. Місто. Країна.

Заява про конфлікт інтересів
Авторам необхідно подати заяву про відсутність конфлікту інтересів під час процесу подання рукопису. Автори повинні переконатися, що вони підтримують зв’язок з усіма співавторами, щоб підтвердити згоду з остаточним викладом редакції рукопису.

Інформація про авторів та адреса для листування.

В кінці статті подається інформація про авторів: прізвище, ім’я, місце роботи, посада, науковий ступінь та адреса електронної пошти для листування (публікуються в журналі).

 
Надіслати статті до:
Редакція журналу «СУЧАСНІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ», Україна, Запоріжжя, 69096, бульвар Вінтера, 20, e-mail: mmtzmapo@gmail.com

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:
р/р 26005060265656, МФО № 313399,
ЗБФСРМ «Громадське здоров’я», код ЕГРПОУ 33327826.
Призначення платежу: На виконання статутної діяльності.
При розмірі паперу формату А4, ширина всіх полів 2 см. Шрифт Times New Roman 12 пунктів, інтервал 1,15, без переносів – 80 гривень за сторінку.